Information om behandling af persondata i BRFkredit

Generel oplysningspligt

Inden BRFkredit agerer som dataansvarlig, skal du efter Databeskyttelsesforordningen have oplyst hvordan og hvornår, vi indhenter, behandler og/eller videregiver dine personoplysninger.

Særligt for personoplysninger afgivet ved brug af denne hjemmeside 

På vores hjemmeside tilbyder vi en række services, der forudsætter, at du indtaster bestemte personlige oplysninger som fx dit navn, din adresse, CPR-nr., e-mailadresse og telefonnummer

Disse oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med Lov om Finansiel Virksomhed, Databeskyttelsesforordningen, Datatilsynets anbefalede retningslinjer samt vores generelle forretningsbetingelser.

Oplysningerne bliver først og fremmest benyttet til at imødekomme dine henvendelser og forespørgsler og yde den bedste service til dig som kunde og bruger. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til brugerne af vores hjemmeside. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod forbedring af vores produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser. Du kan være sikker på, at vi ikke beder dig om flere oplysninger, end hvad formålet tilsiger.

Sådan behandler vi personoplysninger i BRFkredit 

 1. Indsamling og behandling af oplysninger

For at BRFkredit kan betjene dig, har vi brug for dit navn, adresse, CPR-nr., evt. CVR-nr. og du skal oplyse om dine skattemæssige forhold. Du skal dokumentere oplysningerne og vise pas eller anden dokumentation med billede og CPR-nr.

Desuden skal du oplyse formålet med dit kundeforhold i BRFkredit.

Når vi beder dig om oplysninger, er det frivilligt, om du vil give os dem. Hvis ikke, kan det måske betyde, at vi ikke kan rådgive eller i øvrigt betjene dig.

Vi indsamler og behandler som udgangspunkt ikke følsomme personoplysninger om dig. Hvis du imidlertid selv indleverer materiale til os, der indeholder følsomme personoplysninger -  fx oplysninger i en mail eller et budget om dit helbred eller at du er medlem af et bestemt politisk parti eller en fagforening – betragter vi det som din accept af, at vi kan gemme oplysningerne. Vi vil dog ikke anvende disse oplysninger i andre sammenhænge.

Vi indhenter oplysninger til brug for udbud af realkreditlån, kunderådgivning, kundepleje, kundeadministration, kreditvurdering, intern risikostyring, markedsføring og opfyldelse af forpligtelser i henhold til lovgivningen.

BRFkredit henter oplysninger fra Det Centrale Personregister og andre offentligt tilgængelige kilder og registre. Ved kreditvurdering undersøger vi, om der er oplysninger registreret om dig i kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre. Vi opdaterer oplysningerne løbende.

Vi registrerer kommunikation med dig og optager visse telefonsamtaler. Vi har etableret videoovervågning ved vores indgange.

Efter hvidvasklovgivningen er vi forpligtet til at undersøge baggrunden for og formålet med alle komplekse og usædvanlige transaktioner og aktiviteter og at notere resultatet af disse undersøgelser.

 Vi udveksler oplysninger med andre selskaber i Jyske Bank koncernen ved underretning til SØIK (Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet) efter hvidvasklovgivningen.

Derudover modtager vi oplysninger om dig fra vores koncernforbundne selskaber i de tilfælde, hvor der er givet samtykke hertil, eller der i øvrigt er hjemmel hertil i lovgivningen.

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe de er nødvendige i forhold til de formål, som var grunden til indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Efter hvidvasklovgivningen opbevarer vi oplysninger, dokumenter, og øvrige relevante registreringer i mindst 5 år efter forretningsforbindelsens ophør eller den enkelte transaktion er gennemført. Videooptagelser opbevares som udgangspunkt i højst 30 dage.

Vi gemmer oplysninger, som du har givet os med henblik på at opnå et kundeforhold, i op til to år – selvom kundeforholdet ender med ikke at blive etableret. Det gør vi bl.a. for at sikre os mod svig.

 1. Grundlag for behandling af oplysninger

Lovgrundlaget for BRFkredits behandling er den finansielle regulering og anden lovgivning, herunder

 • Hvidvaskloven
 • Skattekontrolloven
 • Bogføringsloven
 • Kreditaftaleloven
 • Databeskyttelsesloven

Derudover behandler vi dine oplysninger, hvis det er nødvendigt som følge af en aftale, du har indgået eller overvejer at indgå med os, eller hvis du har givet dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og b, eller hvis en af de andre behandlingsregler i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, og artikel 9 finder anvendelse.

Vi behandler dine oplysninger, når det er nødvendigt for at forfølge en legitim interesse for os. Det kan fx være til forebyggelse af misbrug og tab, til brug for styrkelse af IT- sikkerheden og til direkte markedsføring.

 1. Videregivelse og overførsel af oplysninger

For at kunne opfylde aftaler med dig, fx hvis du har bedt os overføre et beløb til andre, så videregiver vi de oplysninger om dig, som er nødvendige for at identificere dig og gennemføre aftalen.

Vi videregiver også oplysninger om dig til offentlige myndigheder i det omfang, vi er forpligtet til det i medfør af lovgivningen, herunder til Hvidvasksekretariatet hos SØIK iht. hvidvaskloven og til SKAT i medfør af skattekontrolloven.

Derudover videregiver vi oplysninger internt i koncernen, hvis du har givet dit samtykke, eller hvis der er mulighed for det i lovgivningen.

Misligholder du dine forpligtelser over for BRFkredit, kan vi indberette dig til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre efter gældende regler.

I forbindelse med it-udvikling, hosting og support kan personoplysninger blive overført til en databehandler.  Vi bruger i den forbindelse en række juridiske mekanismer, herunder databehandleraftaler til at sikre, at dine rettigheder og beskyttelsesniveauet følger med dine data.

 1. Vores tavshedspligt og din ret til indsigt

BRFkredits medarbejdere har tavshedspligt og må ikke uberettiget videregive oplysninger, som de har fået kendskab til under deres arbejde.

Du kan få indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine oplysninger, og hvem der modtager oplysninger om dig.

Adgangen kan dog være begrænset af lovgivningen. Du kan fx ikke få oplyst, om vi har noteret oplysninger, og i givet fald hvilke, i forbindelse med de undersøgelser, som vi er forpligtet til at foretage efter hvidvasklovgivningen. Du kan heller ikke få oplyst, om vi underretter SØIK, eller hvilke oplysninger, vi videregiver til SØIK ved mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering.

Begrænsningen kan også skyldes hensynet til andre personers privatlivsbeskyttelse og til vores forretningsgrundlag og forretningspraksis, ligesom vores know-how, forretningshemmeligheder og interne vurderinger og materiale kan være undtaget fra indsigtsretten.

 1. Profilering og automatiske afgørelser

BRFkredit foretager i visse tilfælde en automatisk evaluering af dine personoplysninger, fx for at analysere dine økonomiske forhold eller dine præferencer. Det gør vi fx hvis vi skal lave en lovpligtig kreditvurdering (kreditscore) og med henblik på at målrette vores markedsføring til dig. BRFkredit anvender ikke automatiske afgørelser.

 1. Ret til at få rettet eller slettet dine oplysninger

Hvis de oplysninger, som vi har registreret om dig, er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få oplysningerne rettet eller slettet med de begrænsninger, der følger af lovgivning eller anden hjemmel.

Har vi givet andre forkerte oplysninger, vil vi sørge for at rette fejlen.

 1. Begrænsning af behandling af oplysninger

Bestrider du korrektheden af de oplysninger, som vi har registreret om dig, eller har du gjort indsigelse mod den behandling, som oplysningerne er genstand for efter databeskyttelsesforordningens artikel 21, kan du kræve, at vi begrænser behandlingen af disse oplysninger til opbevaring. Behandlingen er alene begrænset til opbevaring, indtil oplysningernes korrekthed kan fastslås, eller det kan kontrolleres, om BRFkredits legitime interesser går forud for dine interesser.

Har du krav på sletning af de oplysninger, som vi har registreret om dig, kan du i stedet anmode os om at begrænse behandlingen af disse oplysninger til opbevaring.

Er behandling af de oplysninger, vi har registreret om dig, alene nødvendig for at gøre et retskrav gældende, kan du ligeledes kræve, at øvrig behandling af disse oplysninger begrænses til opbevaring. Vi har mulighed for at foretage anden behandling, hvis det er nødvendigt for at gøre et retskrav gældende, eller du har givet dit samtykke hertil.

 1. Du kan tilbagekalde dit samtykke

Tilladelse til videregivelse af oplysninger, der kræver dit samtykke, kan til enhver tid bringes til ophør ved, at du tilbagekalder dit samtykke.

 1. Ret til at få udleveret dine oplysninger
  (dataportabilitet)

Hvis BRFkredit behandler oplysninger på baggrund af dit samtykke eller som følge af en aftale, kan du have ret til at få de oplysninger, du selv har leveret til os, udleveret i et elektronisk format.

 1. Klage over BRFkredits behandling af oplysninger

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til BRFkredit. Du kan desuden klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, eller dt@datatilsynet.dk.

 1. Kontaktoplysninger på dataansvarlig og databeskyttelsesrådgiver

Dataansvarlig er:

BRFkredit a/s
Klampenborgvej 205,
2800 Kgs. Lyngby
CVR-nr.  13 40 98 38
brf.dk
Tlf. +45 45934593
BRFkredit er en del af Jyske Bank koncernen, og du kan kontakte koncernens databeskyttelsesrådgiver (DPO) på DPO@jyskebank.dk

 • Hvad er en cookie?

  En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din webbrowser og genkendes af websitet ved tilbagevendende besøg, og gør det muligt at sende individualiseret information til din browser. En cookie kan indeholde tekst, tal eller f.eks. en dato, men der er ingen personlige oplysninger gemt i en cookie. Den er ikke et program, og den kan ikke indeholde virus.

  Cookiens levetid kan variere efter, hvad de enkelte udbydere har sat dem til. Nogle cookie forsvinder, så snart du lukker browservinduet, andre kan eksistere i flere år. Mange udbydere anvender typisk 12 eller 24 måneders levetid på deres annonce-, statistik og indholdsrelaterede cookies. Bemærk, at levetiden forlænges efter hvert besøg, så det er f.eks. 24 måneder fra sidst, at du har besøgt et website, at cookies opbevares på din computer. Du kan til enhver tid selv slette cookies på din computer.

  Fjern cookies helt eller delvist

 • Hvad bruges cookies til på brf.dk

  For at give brugerne af vores hjemmeside den bedst mulige brugeroplevelse og fastlægge, hvorvidt de brugere, der besøger vores site, kan finde det de søger, anvender vi cookies. På den måde får vi mulighed for at tilpasse vores hjemmeside og oprette produkter, indhold og tjenester, der stemmer overens med dine og øvrige brugeres interesser og ønsker. Følgende Cookies placeres via selvbetjeningsløsning(MineLån):

  • sclSessionID 
  • ASP.Net_SessionId 

  Vi bruger også cookies til at registrere resultatet af diverse online marketing-aktiviteter samt til at levere målrettede online annoncer, når du besøger andre kommercielle sites. Det samme gør sig gældende i forbindelse med spørgeskemaundersøgelser, analyser og lignende.

 • Hvordan undgår jeg cookies?

  Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere for alle cookies, slette eksisterende cookies fra din harddisk eller modtage en advarsel, før der gemmes en cookie. Klik her for at få en vejledning i, hvordan dette indstilles i din browser:

  Blokér eller slet cookies

  Vi gør opmærksom på, at vi på linket har opstillet en vejledning for langt de fleste browsere, men enkelte vil ikke være nævnt. Du kan altid bruge hjælpefunktionen i din browser for at få mere information om cookie-indstillinger. Dette gør du typisk ved at trykke F1 på din pc. Søg efter "cookies".

 • Cookies fra vores samarbejdspartnere og eksterne leverandører

  I nedenstående afsnit er en oversigt over, hvilke samarbejdspartnere, der sender cookies eller clear.gif via vores websites, og har adgang til oplysninger indsamlet via cookies sendt fra vores websites. 

  Google Analytics (trafikmåling)
  Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet. 
  Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: 
  Fravælg cookies

  Adform (trafikmåling og retargeting)
  Websitet bruger cookies fra Adform til at måle trafikken på websitet.

  Cookies fra Adform anvendes også til  Adfærdsbaseret individuelt målrettet af annoncering, så vi kan vise dig de annoncer, som vi formoder, er mest relevante for dig på eksterne sites

  Målrettet markedsføring
  Websitet anvender følgende markedsføringskanaler:

  • Boliga.dk
  • Boligsiden.dk
  • Berlingske.dk
  • Bolius.dk
  • Bolig-guide.dk
  • Boligrobotten.dk
  • Euroinvestor.dk
  • Pol.dk
  • TV2.dk
  • Borsen.dk
  • Mybanker.dk
  • Jp.dk
  • Penge.dk
  • Jubii.dk
  • Krak.dk
  • Facebook.com

  Disse cookies bruges til at målrette annoncer mod dig baseret på, hvad der vurderes mest relevant ud fra indholdet på de sider, du besøger og har besøgt tidligere. Bemærk, at denne målretning sker på andre sider udover dette website. Ønsker du ikke at indgå i disse netværk, kan du fravælge dem samlet eller individuelt her:
  Fravælg markedsføring cookies

  Annoncenetværk
  Websitet anvender følgende annoncenetværk:

  • Google Display network
  • Google Adwords
  • Nord & Roed (udelukkende one 2 one mails)
  • DUN
  • OpenAdExchange

  Det er muligt at fravælge, at du indgår i en række annoncenetværk, der deler oplysninger på tværs af forskellige netværk. Du kan finde listen her:
  Fravælg annoncenetværk cookies

  Websitet bruger disse cookies fra ClickDimension
  Cuvid der udløber efter 2 år. Denne cookie bliver typisk skrevet til browseren, når brf.dk besøges første gang via den pågældende browser. Hvis cookies er blevet slettet af browseroperatøren, og brugeren  efterfølgende besøger sitet med samme browser, vil en ny cuvid cookie blive skrevet med en ny unique besøgsid. Cookien bliver brugt til at identificere unikke brugere af sitet og bliver opdateret ved hver page view (sidevisning). Desuden er denne cookie forsynet med en unik ID, som ClickDimension bruger til at sikre både validiteten og tilgængeligheden af cookien som en ekstra sikkerhedsforanstaltning

  Cusid der udløber efter 30 min. Denne cookie bliver brugt til at etablere og fortsætte en brugers session på brf.dk. Når en bruger besøger en side på brf.dk, vil koden forsøge at opdatere cookien. Hvis cookien ikke bliver fundet, vil en ny cookie blive skrevet, og en ny session bliver etableret. Hver gang en bruger besøger en ny side på brf.dk, vil cookien blive opdateret, så den udløber efter 30 min. Formålet med cookien er, at en besøgende på brf.dk kan fortsætte sin session, så længe der ikke holdes pause på mere end 30 min. Cookien udløber, når en bruger holder pause på en side på sitet i mere end 30 min.

  Cuvon der udløber efter 30 min. Denne cookie bruges til at sende signal om sidste gang, en bruger besøgte en side.

   

Web beacon/klare GIF (pixel tag)

BRFkredit kan bruge web-beacons (nogen gange også kaldet "pixel tag") på vores websteder, og i forbindelse med html-nyhedsbreve. Vi bruger dem dog ikke til personlig identifikation af enkelte brugere. Web-beacons er sædvanligvis billeder (normalt 1 px.* 1 px. i størrelse), der placeres på et websted for at tælle antallet og adfærd af besøgende. Disse oplysninger bruges til at forbedre vores onlinetjenester. Web-beacons indsamler ikke andre oplysninger end de data din browser eller cookies stiller til rådighed. Hvis du slår cookies fra, kan en web-beacon ikke længere følge dine aktiviteter. Den kan dog fortsætte med at indsamle oplysninger om besøg fra din IP-adresse.

Samtykke

Du accepterer ovenstående retningslinjer, når du besøger brf.dk eller en af de tilknyttede domæner:

 • brf.dk
 • mit-boligomraade.dk
 • brfjulekalender.dk
 • brf.w11.dk

BRFkredit persondatapolitik dækker også de domæner, der fører brugerne videre til ovenstående websteder, f.eks. brf.dk.
Vores retningslinjer dækker ikke forskellige produkter og servicer udbudt af BRFkredit gennem iTunes app-store eller Android Market. Disse tjenester har deres egne politikker.

Personoplysninger

Personhenførbare oplysninger afgives aldrig til tredjepart, og vi indsamler aldrig personhenførbare oplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger f.eks. ved at registrere dig, deltage i en undersøgelse eller købt en produkt/ydelse.

Mere om personoplysninger på brf.dk

 • Brug af personoplysninger

  Personoplysninger bruges først og fremmest til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til brugerne af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser.

 • Beskyttelse af personoplysninger

  Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. 

  Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar. 

  Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. 

  Medarbejdere i BRFkredit har adgang til de oplysninger der registreres om dig. Alle medarbejdere er underlagt tavshedspligt. Personlige og fortrolige oplysninger vil derfor ikke uberettiget blive videregivet til tredjemand.

  Den dataansvarlige på www.brf.dk er BRFkredit A/S, Klampenborgvej 205, 2800 Kgs. Lyngby.

  I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Henvendelse i forbindelse hermed rettes til BRFkredit via e-mail juridisk_lyngby@brf.dk.Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Kontaktoplysninger

Hvis du ønsker nærmere oplysninger, skal du kontakte:

BRFkredit A/S,
Klampenborgvej 205
2800 Kgs. Lyngby
Telefon: 70 10 21 00

E-mail: brfkredit@brf.dk