BRFkredit

BRFkredit er et dansk realkreditinstitut, der tilbyder finansielle løsninger og andre ydelser til kunder med relation til fast ejendom.

BRFkredit yder lån til ejerboliger, erhvervsejendomme og offentligt støttet byggeri, men altid mod pant i fast ejendom. På erhvervsområdet fokuseres på udlån til kontor og forretning samt private boligudlejningsejendomme.

Obligationsejernes sikkerhed sikres blandt andet gennem opbygning af en høj egenkapital og ved fokus på risikostyring, der bidrager til BRFkredit kan tilbyde konkurrencedygtig boligfinansiering.    
 

 • Ejerskab

  BRFkredit a/s ejes af Jyske Bank a/s

  Sammenlægningen mellem Jyske Bank og BRFkredit blev gennemført den 30. april 2014. Læs fondsbørsmeddelelsen som pdf.

  Læs BRFkredit a/s vedtægter

 • Direktion, bestyrelse og revision

  Direktion: 
  Carsten Tirsbæk Madsen, administrerende direktør 
  Lars Waalen Sandberg, direktør 

  Bestyrelsen for BRFkredit a/s: 
  Anders Dam (formand) 
  Per Skovhus (næstformand) 
  Niels Erik Jakobsen 
  Laila Busted, medarbejdervalgt 
  Kim Henriksen, medarbejdervalgt 

  Revision: 
  Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Silkeborg

 • Hovedstol- og nøgletal

  Udvalgte tal fra resultatopgørelsen samt nøgle fra de seneste fem år. Finansiel information fra helårs- og delårsrapporteringen findes under Regnskaber.

  BASISRESULTAT OG ÅRETS RESULTAT
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
   
  Mio. kr.
   
   
   
   
   
   
  Bidragsindtægter mv. 1.881 1.785 1.687 1.494 1.408  
  Øvrige netto renteindtægter -60 -53 -80 -63 -155  
  Netto gebyr- og provisionsindtægter mv.. 262 207 244 151 82  
  Kursreguleringer mv. (- er en udgift) 28 39 -22 -190 17  
  Øvrige indtægter 24 50 45 35 26  
  Basisindtægter 2.135 2.028 1.872 1.427 1.378  
  Basisomkostninger 851 840 873 876 866  
  Basisresultat før nedskrivninger på udlån mv. 1.284 1.188 999 1.194 512  
  Nedskrivninger på udlån mv. 202 -32 186 843 415  
  Basisresultat 1.082 1.220 813 -351 97  
  Beholdningsresultat 49 80 89 -30 328  
  Resultat før skat 1.131 1.299 902 -321 425  
  Skat (- er en indtægt) 245 284 218 -34 118  
  Resultat efter skat 886 1.015 685 -287 306

   

  NØGLETAL
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  Kernekapitalprocent (CETI %) 20,8 19,0 18,8 18,5 17,5
  Individuelt solvensbehov (%) 9,3 9,3 9,6 10,6 9,9
  Resultat før skat i procent af gns. egenkapital 7,9 10,6 7,9 -3,0 4,0
  Årets resultat i procent af gns. egenkapital 6,2 8,3 6,0 -2,7 3,0
  Omkostninger i procent af indtægter 39,9 41,4 46,6 61,4 62,8
  Akkumuleret nedskrivningsprocent 0,4 0,4 0,6 0,7 0,5
  Årets nedskrivningsprocent 0,07 -0,01 0,07 0,38 0,20

   

 • Udlån

  Siden 1993 har BRFkredits fokus været rettet mod udlån til private ejerboliger, privat boligudlejning, alment boligbyggeri og kontor- og forretningsejendomme. BRFkredit har udlån for omkring 308 mia.kr. fordelt på ca. 155.000 realkreditlån, og administreret af omkring 212 fuldtidsansatte. Diagrammet viser sammensætningen af BRFkredits udlånsportefølje ultimo december 2017. Beboelsesejendomme udgør omtrent 87% af den samlede udlånsportefølje. 

  BRFkredits udlån er baseret på en vurdering af ejendommens langsigtede værdi. I værdiansættelsen bliver der lagt vægt på omsættelighed, beliggenhed og forventet prisudvikling for den konkrete ejendom. På baggrund af ejendommens langsigtede værdi yder BRFkredit lån indenfor realkreditlovens maksimale lånegrænse.
  Klik her for at læse mere om det danske realkreditsystem

 • Funding

  BRFkredit finansierer sin udlånsvirksomhed gennem løbende udstedelse af særlig dækkede obligationer og realkreditobligationer, såkaldt tap-udstedelse. 

  Det er låntagernes valg af lånetype, som afgør hvilke obligationer BRFkredit udsteder, idet lovgivningen om dansk realkredit fastsætter, at der skal være en meget tæt sammenhæng mellem de ydede lån og de udstedte obligationer. 

  Obligationerne er såkaldte ihændehaverpapirer, der udstedes elektronisk gennem Værdipapircentralen eller VP Lux (VP i Luxembourg). Obligationerne omsættes på NASDAQ OMX København (tidl. Københavns Fondsbørs). 

  BRFkredit udsteder en række typer af obligationer i en vifte af løbetider og rentekuponer: 

  •Fast forrentede, stående obligationer (inkonverterbare) med løbetider fra 1 til 10 år med en årlig termin.
  •Fast forrentede, annuitetsobligationer (konverterbare) med løbetider på 10, 15, 20 og 30 år og med 4 årlige terminer.
  •Variabelt forrentede annuitetsobligationer med renteloft med 30 års løbetid, 4 årlige terminer, som overgår til fast rente ved rentestigning til renteloftet ("floating-to-fixed").
  •Variabelt forrentede annuitetsobligationer med renteloft med 30 års løbetid, 4 årlige terminer, som fortsætter med at have variabel rente, selvom renteloftet på et tidligere tidspunkt har været anvendt og renteniveauet efterfølgende falder igen ("capped floaters").
  •Variabelt forrentede annuitetsobligationer med renteloft med 30 års løbetid, 4 årlige terminer, hvor kuponrenten ikke kan fastsættes højere end tidligere fastsatte renter ("ratched capped floaters")

  Tillige udstedes de samme obligationstyper i varianter med mulighed for, at låntager kan vælge afdragsfrihed i indtil 10 år. 

  Til finansiering (funding) af RTL-lån (rentetilpasningslån) anvendes bl.a. inkonverterbare stående obligationer (RTL-obligationer) og korte konverterbare annuitetsobligationer (RTL F-obligationer). Rentetilpasningslån er typisk 30-årige lån med årlig rentetilpasning. Disse lån fundes ved udstedelse af RTL- og/eller RTL F-obligationer afhængig af fastrenteperioden. Ved rentetilpasning på RTL-lån sælger vi typisk nye obligationer til afløsning af de gamle bagvedliggende obligationer på lånet. Når salget er gennemført indfrier vi de gamle obligationer. 

  Annuitetsobligationer anvendes til at funde fastforrentede lån med konverteringsret (ret til førtidig indfrielse til kurs 100) for låntager. Disse lån er typisk 30-årige lån. 

  Variabelt forrentede obligationer med renteloft anvendes til at funde Garantilån og Rentefaldslån. Obligationer som anvendes til løbende ny udstedelse kaldes åbne obligationer. 

  BRFkredit obligationer fra kapitalcenter E og B samt Instituttet iøvrigt er kreditvurderet af Standard & Poor's. 
  Læs mere om ratingen af BRFkredits obligationer
   

 • Markedsandel

  BRFkredits andel af det danske realkreditmarked er ca. 11%. 
  Jyske Bank og BRFkredit udgør Danmarks fjerdestørste finansielle institution.

 • Historie

  BRFkredit blev etableret i 1959 som en uafhængig erhvervsdrivende fond med tilladelse til at yde tredjeprioritetslån under navnet Byggeriets Realkreditfond, forkortet BRF. Formålet var dengang at yde "særlig kredit" til bestemte, godkendte formål. I 1970 ændredes realkreditloven grundlæggende, og systemet med tre lag af finansiering blev afskaffet, og derved fik BRF tilladelse til generelt at yde realkreditlån. Lovændringerne førte til en række sammenlægninger mellem danske realkreditinstitutter, og i 1975 fusionerede Byggeriets Realkreditfond med Danmarks første danske realkreditkreditinstitut Husejernes Kreditkasse. Byggeriets Realkreditfond skiftede juridisk struktur i 1990, og aktiviteterne overførtes fra fonden til et nyt, helejet datterselskab med navnet BRFkredit a/s. Fonden skiftede ved samme lejlighed navn til BRFfonden. BRFkredit blev ultimo april 2014 lagt sammen med Jyske Bank, og blev derved Danmark 4.største finansielle institution.

  Læs mere om det danske realkreditsystems historie her